چای سیب

چای سیب

ﻧﺎﻓﻊ دل درد ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ و ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎداﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ اﺷﺘﮫﺎآور و ﻧﯿﺮو زا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮ درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺿﻌﻒ ﻋﺼﺐ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎی ﻣﻌﺪه و روده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﻠﯿﻪو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ، ﭼﺎﻗﯽ، اﻣﺮاض ﮐﺒﺪی و رﯾﻮی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ

دیگر محصولات

فراخوان

مقالات مرتبط

تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه هایپر سلامت می باشد